Skip to the content

Introductie

De M-Light Gedragscode is gebaseerd op onze kernwaarde als TRIED partner en het integer en respectvol handelen naar al onze stakeholders.

De Gedragscode beschrijft de uitgangspunten en de basisprincipes van het ethisch gedrag die internationaal door ons worden nageleefd. Van alle medewerkers van M-Light wordt er verwacht dat zij bij de invulling van hun functie uit naam van M-Light deze Gedragscode naleven.

De Gedragscode bepaalt ons dagelijkse handelen door het volgen en naleven van onze kernwaarden, basisprincipes en wet- en regelgeving. Hierdoor laten we nu en in de toekomst zien wie we zijn en hoe we op een ethische en gepaste manier om willen gaan met medewerkers, klanten, leveranciers, onze aandeelhouders, het grote publiek, onze concurrenten en de planeet waarop wij leven.

Het is onze gemeenschappelijke en individuele verantwoordelijkheid bewust te zijn van M-Light’s Gedragscode en om hieraan te voldoen. Bij het niet naleven van deze Gedragscode, zal M-Light maatregelen nemen, waarbij in geval van grove nalatigheid door medewerkers (mogelijke) ontslag op staande voet niet is uitgesloten.

 

Vrijondernemerschap

M-Light ondersteunt de principes van vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie. Desondanks zal M-Light fel maar eerlijk concurreren binnen de wettelijk voorgeschreven mededingingsregels en er tevens naar streven om sneller, efficiënter en effectiever in de behoefte van (potentiële) klanten te voorzien. 

Zakelijke integriteit

Omkoping

Omkoping en alle andere vormen van onethisch zakendoen is verboden. M-Light garandeert integriteit en eerlijk handelen in alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Onder geen enkele omstandigheid zal een M-Light-functionaris, -werknemer, -agent of -vertegenwoordiger een betaling of gift doen, aanbieden, beloven of autoriseren:

* Die de schijn van ongepastheid impliceert;

* Om bedrijfsvoordeel te behalen;

* Om regeringsbeleid te beïnvloeden.

Ook ieder ander geplaatst aanbod, zonder feitelijke betaling, schendt onze zakelijke integriteit en wordt niet getolereerd. Alle zakelijke transacties moeten volgens de financiële regels van onze organisatie en in overeenstemming met de (lokale) wetten zorgvuldig en volledig worden vastgelegd. Er kunnen onverwachte accountantscontroles plaatsvinden.

 

Giften en gunsten

Het is niet toegestaan persoonlijke geschenken of gunsten van materiële commerciële waarde van een derde partij te accepteren. Een gift of gunst van materiële waarde wordt gezien als een waarde-object dat een koopbeslissing kan beïnvloeden en / of kan leiden tot een afhankelijkheidsrelatie.

 

Commissiebetalingen

De Gedragscode verbiedt aanname van elke vorm van steekpenningen zonder hiervan melding te maken als zijnde een ontvangen commissiebetaling. Elke commissiebetaling moet worden gerechtvaardigd door duidelijk traceerbare diensten die leiden naar M-Light. De beloning van agenten, distributeurs en commissarissen kan in praktijk niet hoger zijn dan de door ons gehanteerde zakelijke tarieven voor deze diensten.

 

Witwassen van geld

M-Light zal geen enkele overeenkomst aangaan of toestaan die het mogelijk maakt (of die het mogelijk lijkt te maken of waarvan vermoed wordt dat die het mogelijk maakt) enig eigendom of geld te verwerven, behouden, gebruiken of beheren met als doel inkomsten uit criminele praktijken te verhullen. 

 

Belangenverstrengeling

We vermijden alle situaties waarin persoonlijke en/of financiële belangen in strijd zijn (of kunnen zijn met) het belang van M-Light. Tevens verrichten wij geen betalingen aan politieke en/of religie organisaties - of aan hun instellingen, agentschappen of vertegenwoordigers - met het doel daar (financieel) bedrijfsvoordeel uit te halen.

 

Het milieu

Binnen M-Light beschermen wij het milieu door het bewust voorkomen of minimaliseren van de milieubelasting van al onze activiteiten, maar ook in hetgeen wij aanbieden en leveren aan onze klanten, door het maken van passende lichtontwerpen, te zorgen voor energie-efficiënte oplossingen, het maximaliseren van het gebruik van de beschikbare controlesystemen en het verzorgen van de meest efficiënte distributie.

 

Personeelsbeleid

Bij M-Light ondersteunen wij de fundamentele mensenrechten in lijn met de legitieme rol van het bedrijfsleven. Nieuwe werknemers worden geworven, geselecteerd en gepromoveerd op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria. Geen enkele vorm van intimidatie of discriminatie (op basis van ras, kleur, geslacht, geaardheid of religie) van welke aard dan ook wordt getolereerd.

 

Kinderarbeid

M-Light is tegen kinderarbeid. Kinderarbeid verwijst naar het type werk - en de intensiteit van het werk - dat kinderen de toegang tot onderwijs en ontwikkeling van hun fysieke en / of psychische gezondheid evenals de ontwikkeling binnen hun gezin belemmert, schade, en hen berooft van hun jeugd en/of hun zelfrespect.

In alle landen waar M-Light actief is houden we vast aan de wettelijke minimumleeftijd in overeenstemming met de International Labor Organization (ILO) Convention 138 over "Minimum Age" en Convention 182 over de "Ban of Worst Forms of Child Labor’. Onze M-Light Senior Managers zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze standaarden met betrekking tot kinderarbeid ook door onze leveranciers en aannemers.

 

Dwangarbeid

In geen geval zullen we gebruik maken van dwangarbeid. Iedere medewerker werkt uit eigen vrije wil bij M-Light. Wij zijn tegen elke vorm van intimidatie van welke aard dan ook. Openheid, integriteit en betrouwbaarheid bevorderen de communicatie tussen de werknemer en zijn / haar superieur ten aanzien van alle werkaspecten in de werkomgeving. We bieden veilige en gezonde arbeidsomstandigheden om de gezondheid van alle medewerkers en andere belanghebbenden te bevorderen en om schade te voorkomen.

 

Recht op organisatie en deelname een politiek

M-Light erkent de vrijheid van werknemers om zich aan te sluiten en/of deel te nemen aan een organisatie van hun keuze (zoals vakbonden) en respecteert dit recht. Aan het dienstverband bij M-Light zullen wij onder geen beding de voorwaarde scheppen dat medewerkers niet mogen deelnemen aan een vakbond en/of dat hij/zij het vakbondslidmaatschap moet afstaan. M-Light zal medewerkers niet ontslaan of anderszins negatief beoordelen omwille van het lidmaatschap van een vakbond.

In het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving en de heersende arbeidsverhoudingen en arbeidspraktijken heeft de medewerker het recht om zich te laten vertegenwoordigen door vakbonden en andere werknemersorganisaties. M-Light zal het onderhandelingsproces / overlegproces op eigen naam voeren of via werkgeversorganisaties indien nodig. Lokale rechten en medezeggenschap worden volledig gerespecteerd, met het oog op het bereiken van overeenstemming over arbeidsvoorwaarden.

M-Light stimuleert haar medewerkers om een actieve rol te spelen in de samenleving, onder meer door deel te nemen aan activiteiten in politieke partijen en zich verkiesbaar te stellen voor een openbare (ambtenaars)functie.

 

Slot

Als u vragen heeft over hoe de Gedragscode te interpreteren of toe te passen, of als u wordt geconfronteerd met een situatie waarin u twijfelt over hoe te handelen met betrekking tot deze Gedragscode of enig ander beleid, schending en/of richtlijnen van onze onderneming, bent u altijd van harte welkom om contact op te nemen met het hoofdkantoor van M-Light International in Nederland.

 

1 juli 2015, Nijmegen, Nederland

M-Light International BV